Cách dùng từ "than" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "than" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Về chức năng, than có thể là:
  • Liên từ (conjunction)
  • Giới từ (preposition)
IELTS TUTOR sẽ phân tích than dưới hai hình thức này nhé:

I. Than dùng như liên từ (conjunction)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Than được dùng như liên từ, thì sẽ có chức năng giống liên từ là nối 2 câu (clauses) với nhau hoặc 2 cụm (phrases) với nhau

1. Than dùng như liên từ nối 2 câu (clauses) với nhau

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We shouldn’t spend more than we earn
 • You always walk faster than I do! 

2. Than dùng như liên từ nối 2 cụm (phrases) với nhau

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You're earlier than usual.

II. Than dùng như giới từ (preposition)

1. than + noun

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I’m taller than my dad

  2. than + số

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • A crowd of more than 10,000 had gathered

   3. than + đại từ nhân xưng

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • He was three years older than me

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK