Cách dùng từ "Such" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng từ "Such" tiếng anh

I. Giới thiệu chung

1. Such được dùng như từ chỉ định (pre-determiner)

1.1. Giới thiệu

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You’re such a beautiful woman (IELTS TUTOR giải thích: Em quả là một người phụ nữ đẹp vô cùng)
 • She’s such an intelligent woman.
 • It was such a pity that you couldn’t be with us.
 • It was such an expensive apartment that we decided to rent another (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một căn hộ rất đắt tiền nên chúng tôi quyết định thuê căn khác)

1.2. Cấu trúc S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cấu trúc So that có ý nghĩa tương tự với cấu trúc Such that nên có thể đổi qua đổi lại giữa hai cấu trúc này 
 • Mạo từ a/ an nếu có sẽ đứng sau Such

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The girl is so beautiful that everyone likes her. (IELTS TUTOR giải thích: Cô gái đó đẹp đến nỗi ai cũng yêu quý cô ấy)
  => She is such a beautiful girl that everyone likes her.
 • This is such difficult homework that it took me much time to finish it. (IELTS TUTOR giải thích: Bài tập về nhà khó đến nỗi tôi mất rất nhiều thời gian mới làm xong.)
 • That’s a such lovely dress ==> Sai
 • That’s such a lovely dress ==> Đúng (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một chiếc váy rất đẹp)

2. Such được dùng như từ hạn định (determiner)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Such men are dangerous.We’ve had such awful weather lately.

3. Such được dùng như đại từ (pronoun)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They want a 10% pay rise – such is the scale of their latest demand.
 • The standard of living was such that someone earning £150 a month was considered rich.

II. Một số lỗi thường gặp

1. Không dùng Too với nghĩa tích cực, phải dùng So hoặc Very

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You’re too handsome (Sai) ==> You’re so handsome (Đúng)

2. Chú ý vị trí của Enough trong câu

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Do you have money enough? (Sai) ==> Do you have enough money? (Đúng)

3. Sử dụng sai mệnh đề So…that…/ Such….that…

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It was so warm that the bird was singing (Sai) ==> Trời ấm không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến cho lũ chim hót nên không thể dùng cấu trúc So…that… hay Such….that….

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK