Cách dùng động từ"baffle"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"baffle"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng động từ"remind"

1."baffle"là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"làm hỏng, làm thất bại"

=If something baffles you, you cannot understand it or explain it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to baffle a plan làm (IELTS TUTOR giải thích: thất bại một kế hoạch)
  • He tried hard to baffle our plan. (IELTS TUTOR giải thích: Hắn đã cố gắng cản trở kế hoạch của chúng tôi)
  • a rare skin condition that has baffled doctors for years Detectives remain baffled by these murders.
  • An apple tree producing square fruit is baffling experts.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK