Cách dùng từ"scholar"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"scholar"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"scholar"

1."scholar"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nhà nghiên cứu; học giả"

=A scholar is a person who studies an academic subject and knows a lot about it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The library attracts thousands of scholars and researchers. 
  • His father is a Greek history scholar. (IELTS TUTOR giải thích: Bố anh ta là một học giả về lịch sử Hy Lạp)
  • ...an influential Islamic scholar.

2.2. Mang nghĩa"người có học thức"

=You can use the word scholar to refer to someone who learns things at school in a particular way. For example, if someone is a good scholar, they are good at learning things.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She could be a good scholar if she didn't let her mind wander so much.
  • He pretends to be a scholar. (IELTS TUTOR giải thích: Hắn ta làm ra vẻ là người có học cao)

2.3. Mang nghĩa"sinh viên được cấp học bổng"

=A scholar is a student who has obtained a scholarship.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He came to Oxford as a Rhodes scholar and studied law.
  • He was a Rhodes Scholar at Oxford University. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta được trao học bổng Rhodes của trường đại học Oxford)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE