Paraphrase"to leave school" (Diễn đạt"nghỉ học"tiếng anh)

· Paraphrase,Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Paraphrase"to leave school" (Diễn đạt"nghỉ học"tiếng anh)

 • Conclude one's education/Conclude educational endeavors:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Many students conclude their formal education after completing high school.
   • It is essential to plan for the future as you conclude your educational endeavors.
 • Finish (formal) schooling:

 • Complete one's studies/Complete formal learning

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • John completed his studies at the university and entered the workforce.

   • Mary decided to complete her formal learning through online courses and workshops.

 • Wrap up formal education:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The decision to wrap up formal education early and explore entrepreneurship paid off for him.
 • Terminate academic pursuits:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Some individuals choose to terminate their academic pursuits in favor of gaining practical experience.
 • Cease attending school:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Due to personal reasons, he had to cease attending school before completing his degree.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE