Cách dùng từ"ridicule" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng từ ridicule tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Dùng"ridicule" như verb

Mang nghĩa"nhạo báng, chế nhạo; giễu cợt ( ai/cái gì)"

=to try to make someone or something seem silly by making fun of them in an unkind way

IELTS TUTOR lưu ý:

  • ridicule là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Oliver felt he was being ridiculed by the students.
  • Hope you wouldn't ridicule me. (IELTS TUTOR giải thích: Hy vọng là anh không chê cười em)

II. Dùng"ridicule" như noun

Mang nghĩa"sự nhạo báng, sự chế nhạo, sự giễu cợt, sự bông đùa"

=remarks or behaviour intended to make someone or something seem silly by making fun of them in an unkind way

IELTS TUTOR lưu ý:

  • object of ridicule (=someone or something that people make fun of)
  • hold someone/something up to ridicule (=make them look silly in public)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The idea met with such ridicule that it was dropped. 
  • Her old-fashioned ideas risk making her an object of ridicule. 
  • The fear of ridicule is a very effective sanction. (IELTS TUTOR giải thích: Nỗi sợ bị nhạo báng là một sự ngăn chặn rất có hiệu quả)
  • It is commonly said that ridicule is the best test of truth. (IELTS TUTOR giải thích: Người ta nói rằng sự giễu cợt là cách thử nghiệm sự thật tốt nhất)
  • The government could be held up to ridicule if the project goes ahead unchanged.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE