Cách dùng từ"representative"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng từ"representative"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng từ"representative"tiếng anh

1. Dùng representative như adj

Mang nghĩa"đại diện cho một giai cấp hoặc một nhóm"

=A representative group consists of a small number of people who have been chosen to make decisions on behalf of a larger group/Someone who is typical of the group to which they belong can be described as representative.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The new head of state should be chosen by an 87 member representative council. 
 • ...the institutions of a representative government.
 • He was in no way representative of dog-trainers in general.
 • ..fairly representative groups of adults.

2. Dùng representative như noun

2.1. Mang nghĩa"người đại diện"

=A representative is a person who has been chosen to act or make decisions on behalf of another person or a group of people.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...trade union representatives. 
 • Employees from each department elect a representative.
 • Peter is my legal representative. (IELTS TUTOR giải thích:  Peter là người đại diện theo pháp luật của tôi)

2.2. Mang nghĩa"người đại lý của một hãng (nhất là người bán hàng lưu động)"

=A representative is a person whose job is to sell a company's products or services, especially by travelling round and visiting other companies.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She had a stressful job as a sales representative.
  • Are you the airline representative? (IELTS TUTOR giải thích:  Phải bạn là đại diện của hãng hàng không không?)
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE