Cách dùng từ "recreation" tiếng anh

· Vocabulary

I. recreation vừa là danh từ đếm được & không đếm được

II. Cách dùng

Recreation mang nghĩa "sự giải trí, sự tiêu khiển"

(a way of) enjoying yourself when you are not working

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to walk for recreation (IELTS TUTOR giải thích: đi dạo để giải trí)
  • to look upon gardening as a recreation (IELTS TUTOR giải thích: coi công việc làm vườn như một thú tiêu khiển)
  • Sarah’s favorite recreation is shopping for antiques.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK