Cách dùng "necessarily" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng "necessarily" tiếng anh

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Cách dùng

1. "necessarily" mang nghĩa "tất yếu, nhất thiết"

(in all cases; as an expected result)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This necessarily affects the economy. (IELTS TUTOR giải thích: Việc này nhất thiết ảnh hưởng tới nền kinh tế)
  • Income tax laws are necessarily complicated.(IELTS TUTOR giải thích: Luật thuế vụ nhất thiết là phức tạp)

2. "necessarily" thường đi với phủ định, mang nghĩa "không nhất thiết"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • athletes are not necessarily young men (IELTS TUTOR giải thích: lực sĩ không nhất thiết phải là người trẻ tuổi)
  • It's not necessarily so. (IELTS TUTOR giải thích: Không nhất thiết phải như vậy)
  • Not necessarily such intellectual materials. (IELTS TUTOR giải thích: Không nhất thiết phải cần nhiều chất xám trí tuệ)
  • We 're going to lose."Not necessarily." (IELTS TUTOR giải thích: Chúng sắp thua rồi. "Không hẳn.")
  • You can love someone without necessarily wanting to marry them.
  • Just because I agreed last time, it doesn't necessarily follow that I will do so again.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK