Cách dùng từ "proximal" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "proximal" tiếng anh

1. Mang nghĩa "ở đầu gần trong giải phẫu"

=located closer to the centre of the body or to where a part is attached to the body

IELTS TUTOR lưu ý:

  • proximal to something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The elbow is proximal to the wrist.
  • the proximal femur 

2. Mang nghĩa "gần"

=close to something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • proximal to something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  Trees which stand proximal to other trees create density.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK