Cách dùng danh từ "shipment" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing đã được IELTS TUTOR giới thiệu kì trước, hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu thêm Cách dùng danh từ "shipment" tiếng anh

I. shipment vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "hàng gửi; hàng được chất lên tàu, hàng được ship đi bằng tàu biển"

=goods that are being sent somewhere:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • với nghĩa này shipment là danh từ đếm được 
 • a shipment of sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It takes several days for a shipment to clear airport customs. 
 • They received food shipments from China. 
 • They are waiting for a new shipment of grain.
 • illegal drug shipments 
 • The spider was found in a shipment of bananas.
 • He forwarded a shipment of gloves. (IELTS TUTOR giải thích: Ông đã gửi đi một chuyến tàu thủy chở găng tay)

2. Mang nghĩa "việc gửi hàng; việc chất hàng lên tàu"

=the act of sending goods somewhere:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • với nghĩa này shipment là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We are required to pay for the goods before shipment.
 • Some of the equipment was lost during shipment.
 • Partial shipment allowed. (IELTS TUTOR giải thích: Được phép giao hàng từng phần)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK