Cách dùng từ "perish" tiếng anh

· Vocabulary

Hôm trước, IELTS TUTOR đã hướng dẫn em từng bước cách làm IELTS READING dạng bài Fill in the gap (có cho sẵn options), hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "perish" tiếng anh

I. Perish là nội động từ

II. Perish mang nghĩa "diệt vong; chết; bỏ mạng, bỏ mình"

(to die, especially in an accident or by being killed, or to be destroyed)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They vowed to succeed or perish in the attempt. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đã thề hoặc sẽ thắng hoặc chết)
  • Three hundred people perished in the earthquake.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK