Cách dùng từ"newborn"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"newborn"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Dùng"newborn"như adj

1. Mang nghĩa"(thuộc) trẻ sơ sinh"

=A newborn baby or animal is one that has just been born.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This equipment has saved the lives of a number of new born children. .
  • ..new born lambs. 
  • The newborn baby was snatched from a hospital ward. (IELTS TUTOR giải thích: Đứa bé sơ sinh bị bắt cóc từ một bệnh viện)
  • Holding a newborn baby can be a daunting task. (IELTS TUTOR giải thích: Giữ một đứa trẻ mới sinh là một nhiệm vụ khó khăn)
  • The newborn are babies or animals who are newborn. 
  • Mild jaundice in the newborn is common and often clears without treatment.

2. Mang nghĩa"non trẻ, mới hình thành"

=Writers sometimes use newborn to describe things that have just come into existence.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The soft wind breathed their names to the newborn grass. 
  • Microbiology was a newborn science.

II. Dùng"newborn"như noun

=A newborn is a baby that has just been born.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...an instrument for taking a sample of blood from a newborn.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE