Cách dùng từ "guarantee" tiếng anh

· Vocabulary

Hôm trước, IELTS TUTOR đã hướng dẫn em từng bước cách làm IELTS READING dạng bài Fill in the gap (có cho sẵn options), hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "guarantee" tiếng anh

I. guarantee dùng như noun (danh từ)

1. Mang nghĩa (pháp lý) sự bảo đảm, sự cam đoan; sự bảo lãnh, sự bảo hành

(a promise that something will be done or will happen, especially a written promise by a company to repair or change a product that develops a fault within a particular period of time)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a computer under guarantee (IELTS  TUTOR  giải  thích: máy điện toán còn trong thời hạn bảo hành)
  • he bought a modern stabilizer with two years' guarantee (IELTS  TUTOR  giải  thích: anh ta mua một thiết bị ổn áp hiện đại có thời hạn bảo hành hai năm)

2. Mang nghĩa sự bảo đảm; sự dám chắc

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • blue skies are not always a guarantee of fine weather (IELTS  TUTOR  giải  thích: bầu trời xanh chưa chắc là thời tiết đã đẹp)

II. guarantee dùng như verb (động từ)

1. guarantee là ngoại động từ

2. guarantee mang nghĩa hứa chắc chắn, cam đoan, bảo đảm

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the company guarantees to observe any governmental regulation on taxes (IELTS  TUTOR  giải  thích: công ty cam đoan sẽ tuân thủ mọi quy định của chính phủ về thuế khoá)
  • I guarantee that he will come back safe and sound (IELTS  TUTOR  giải  thích: tôi bảo đảm anh ta sẽ trở về bình an vô sự)
  • every product of this factory is guaranteed for two years and more (IELTS  TUTOR  giải  thích: mọi sản phẩm của nhà máy này đều được bảo hành hai năm trở lên)
  • European Airlines guarantees its customers top-quality service.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK