Cách dùng từ "growing" tiếng anh

· Vocabulary

I. "growing" dùng như adj

Mang nghĩa "đang lớn lên"

increasing in size or quantity

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • his growing indifference to her (IELTS TUTOR giải thích: sự lạnh nhạt ngày càng tăng của ông ấy đối với cô ta)
  • a growing problem (IELTS TUTOR giải thích: một vấn đề ngày càng rắc rối)
  • a popular club with a growing membership (IELTS TUTOR giải thích: một câu lạc bộ đại chúng có số hội viên ngày càng đông)

II. "growing" dùng như noun

Mang nghĩa "trồng trọt"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the growing of grapes (IELTS TUTOR giải thích: sự trồng nho)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK