Cách dùng từ"forth" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng từ"forth" tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "forth"là trạng từ (adv)

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"đi xa khỏi"

=away from a place/When someone goes forth from a place, they leave it

  • Go forth and spread the word of God.
  • to go back and forth (IELTS TUTOR giải thích: đi đi lại lại, đi tới đi lui)
  • to sail forth (IELTS TUTOR giải thích: ra khơi)
  • Go forth into the desert. 
  • I came forth to take the air.

2. Mang nghĩa"về phía trước, ra phía trước, lộ ra, gây ra, sinh ra"

=forwards, or out/If one thing brings forth another, the first thing produces the second.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to bring forth a problem (IELTS TUTOR giải thích: đưa ra một vấn đề)
  • He drew forth an envelope. 
  • Her first novel brought forth the scorn of critics.
  • Nature herself brings forth new forms of life. 
  • My reflections brought forth no conclusion.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK