Cách dùng danh từ"expansion" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng danh từ"expansion" tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I."expansion"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"sự mở rộng, sự bành trướng, sự phát triển"

=Expansion is the process of becoming greater in size, number, or amount.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a rapid/major/massive expansion
 • the planned/possible expansion of sth
 • airport/business/market 
 • expansion expansion into sth
 • an expansion plan/programme/project 
 • support/allow/encourage expansion 
 • fund/finance expansion

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...a new period of economic expansion. 
 • The company has abandoned plans for further expansion
 • ...the rapid expansion of private health insurance.
 • the rapid expansion of the software industry 
 • A company's expansion policy is never complete. (IELTS TUTOR giải thích: Chính sách mở rộng của một công ty không bao giờ hoàn thành)
 • They plan to continue their expansion programme. (IELTS TUTOR giải thích: Họ dự định tiếp tục chương trình mở rộng của họ)
 • Anyone minds if you delay the expansion? (IELTS TUTOR giải thích: Có ai thấy phiền nếu bạn hoãn việc mở rộng không?)
 • South Korea's economic expansion has moderated recently. (IELTS TUTOR giải thích: Gần đây sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc đã giảm nhẹ)
 • The document outlines the planned expansion of the programme across the UK. 
 • Expansion into new areas of research is possible. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK