Cách dùng từ "fight" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng từ "fight" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Fight vừa là động từ (verb) vừa là danh từ (noun)
 • Fight mang nghĩa đánh nhau, ẩu đả

I. Dùng "fight" như verb

1. "Fight" vừa là nội động từ, ngoại động từ mang nghĩa "đánh nhau, chống lại"

IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ thế nào là nội động từ, ngoại động từ nhớ đọc lại

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There were children fighting in the playground.
 • They fight like cats and dogs (= fight or argue very angrily and violently)
 • He fought the disease bravely for three years.
 • We need the public's help in fighting crime.

2. Cách dùng phrasal verb "Fight back", mang nghĩa "tự vệ, đánh trả lại"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He fought back and managed to wrestle the knife from his attacker's hands.
  • Jones has denied the charge and has fought back publicly.

  II. Dùng "fight" như noun (danh từ đếm được)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Jeff's always getting into/starting fights.
  • We must continue the fight against homelessness.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK