Cách dùng từ "Same" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng từ "Same" tiếng anh

1. Same dùng như adj

(dùng sau ‘the’, ‘this’, ‘that’, ‘these’, or ‘those’)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • thường từ same sẽ đi với các mạo từ xác định như the, this, that....vì đã biết là nó giống cái gì rồi (tức là đã xác định rồi)
 • same trong trường hợp này dùng như adj nên bắt buộc + noun 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We both went to the same school.
 • Our new competitors are those same people who once asked us to help them
 • Sometimes UN troops and their commanders may not even speak the same language.

Các cách dùng the same + noun như adj thường dùng với các cấu trúc IELTS TUTOR liệt kê như sau

1.1. the same... as

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We were staying at the same hotel as our parents.

  1.2. the same... that

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Was this the same Timothy Evans that Carol had been at school with?

   1.3. this/that/these/those same

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • At first many schools resisted the reforms, but those same schools are now seeing the most improvement.

    1.4. the very same (=exactly the same):

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • I was born on the very same day that my father died. 
     • ‘Do you mean Vendelin Gajdusek, the Czech writer?’ ‘The very same!’

     2. Same dùng như pronoun (đại từ)

     (dùng sau ‘the’)

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Cũng như lưu ý trên của IELTS TUTOR vì đã xác định rồi nên vẫn sẽ có the
     • và the same là noun rồi nên sẽ không có + noun nữa

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • I’d do the same if I had the chance.

     3. Same dùng như adv

     (dùng sau ‘the’)

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • The twins always dress the same
      • IELTS TUTOR giải thích cả cụm "the same" là adv bổ nghĩa cho động từ dress nhé 

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Intensive Speaking