Cách dùng từ "extra" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách dùng từ "extra" tiếng anh

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Extra có thể được dùng như:
  • Tính từ (adj)
  • Trạng từ (adv)
  • Danh từ (noun)
  • Tiền Tố (prefix)
  • Go the extra mile (idiom)  (cụm go the extra mile đã được IELTS TUTOR giải thích kĩ)

II. Cách dùng từ "extra"

1. Extra dùng như tính từ (adj)

Mang nghĩa "nhiều hơn hoặc vượt quá cái bình thường, cái được mong đợi hoặc cần thiết; thêm" (added to what is normal)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • extra pay for extra work (IELTS TUTOR xét ví dụ: trả thêm tiền công việc ngoài giờ)
 • to buy an extra pint of milk (IELTS TUTOR xét ví dụ: mua thêm một panh sữa)
 • the football match went into extra time (IELTS TUTOR xét ví dụ: trận đấu bóng đá phải đá thêm giờ)

2. Extra dùng như adv (trạng từ)

Mang nghĩa "cộng thêm, hơn mức bình thường, hơn thường lệ) = more

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • 20% extra (IELTS TUTOR xét ví dụ: cộng thêm 20 %)
 • an extra strong box (IELTS TUTOR xét ví dụ: một cái hộp rất cứng)
 • extra fine quality (IELTS TUTOR xét ví dụ: chất lượng đặc biệt tốt)

3. Extra dùng như noun (cái thêm vào; khoản phải trả thêm)

something that you can get with something else if you pay a little more money

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • A sunroof is an optional extra on this model of the car.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking