Cách dùng từ "essentially" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng từ "essentially" tiếng anh

I. essentially là adv

IELTS TUTOR lưu ý:

II. essentially mang nghĩa "về bản chất, về cơ bản"

(relating to the most important characteristics or ideas of something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It was essentially my fault. (IELTS TUTOR xét ví dụ: Chủ yếu là lỗi của tôi) 
  • she is essentially generous (IELTS TUTOR xét ví dụ: bản chất cô ta là hào phóng)
  • That, essentially, is the difference between us. (IELTS TUTOR xét ví dụ: Điều đó, về cơ bản là điểm khác biệt giữa chúng tôi)
  • It's essentially a dictionary, but it differs in one or two respects. 
    • IELTS TUTOR giải thích: ý của câu này nghĩa là cái này cơ bản là từ điển, tuy nhiên khác ở 1-2 điểm gì đó 
  • What he's saying is essentially true.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK