Cách dùng động từ "express" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng từ "express" tiếng anh

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Nghĩa

1. Mang nghĩa vắt, ép, bóp (quả chanh...)

2. Mang nghĩa biểu lộ, bày tỏ (tình cảm...); phát biểu ý kiên

(to show a feeling, opinion, or fact)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I would like to express my thanks for your kindness. 
  • Words can't express how happy I am. 
  • These figures are expressed as a percentage of the total.
  • to express oneself
    • IELTS TUTOR giải thích: diễn đạt, phát biểu ý kiến (về một vấn đề gì...)
  • his face expressed sorrow
    • IELTS TUTOR giải thích: nét mặt anh ta biểu lộ sự đau buồn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking