HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG THAT IS (TO SAY) TRONG TIẾNG ANH

(Dùng rất nhiều trong IELTS SPEAKING)

· Vocabulary,Speaking

Bên cạnh học kĩ, tra kĩ về từ vựng về IELTS, các em cũng nên đầu tư thời gian vào học kĩ template hướng dẫn về cách trả lời các dạng quen thuộc thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3 nhé

That is (to say): nói đúng hơn là

Kiểu như đã đưa ra thông tin gì trước đó rồi, tuy nhiên muốn bổ sung thông tin đúng hơn, cho đầy đủ hơn, đúng với những gì mình nghĩ hơn, sửa lại cho cái mà mình vạ miệng trước đó

Có thể dùng That is hoặc That is to say đều được

Xét ví dụ:

  • I’ve always enjoyed my work – that is, I did until this new manager arrived. (yêu công việc đúng hơn là yêu công việc trước khi mà giám đốc mới đến)
  • I'll meet you in the city, that is, I will if the trains are running.
  • All the B Vitamins work synergistically. That is to say, they are more potent when taken together than when used separately.
  • In fact, I could put you in touch with some of Dodo's old customers - that is to say, followers - who would be only too happy... `

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK