Cách dùng từ"Erratic"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"Erratic"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"Erratic"tiếng anh

Mang nghĩa"tính chất hoặc cách cư xử thất thường hoặc không đều; không đáng tin cậy; được chăng hay chớ"

=changing often or not following a regular pattern, so that it is difficult to know what will happen next/suddenly and unexpectedly/moving or behaving in a way that is not regular, certain, or expected

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He’s a good footballer, but a bit erratic. 
  • the recent erratic performance of the markets
  • deliveries of goods are erratic (IELTS TUTOR giải thích: việc giao hàng thì thất thường) 
  • the singer gave an erratic performance (IELTS TUTOR giải thích: ca sĩ trình diễn lấy có this clock is rather erratic đồng hồ này chạy lung tung)
  • The erratic behaviour of the stock market is making investors nervous. 
  • Stocks closed up slightly after an erratic day of trading changing  
  • an erratic schedule 
  • He drove in an erratic course down the road. 
  • She can be very erratic; one day she is friendly and the next she'll hardly speak to you. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK