Cách dùng động từ"Endorse"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"Endorse"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"Endorse"

1."Endorse" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"xác nhận; tán thành (lời nói, ý kiến...)"

=If you endorse someone or something, you say publicly that you support or approve of them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I can endorse their opinion wholeheartedly. 
 • I endorse his plan wholeheartedly. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi hết lòng tán thành kế hoạch của anh ta)
 • I'm happy to endorse these sentiments. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi rất vui ghi nhận những tình cảm này)
 • He's expected to endorse these recommendations. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ta được trông chờ sẽ xác nhận những đề xuất này)
 • ...policies agreed by the Labour Party and endorsed by the electorate.

2.2. Mang nghĩa"bằng lái xe bị ghi (vì vi phạm luật lệ); môn bài bị ghi"

=If someone's driving licence is endorsed, an official record is made on it that they have been found guilty of a driving offence.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • For failing to report the accident, his licence was endorsed. 
 • He also had his licence endorsed with eight penalty points.

2.3. Mang nghĩa"chứng thực đằng sau (séc...); viết đằng sau, ghi đằng sau, ký hậu, bối thự"

=When you endorse a cheque, you write your name on the back of it so that it can be paid into someone's bank account.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The payee of the cheque must endorse the cheque.
 • Please endorse the check. (IELTS TUTOR giải thích: Vui lòng duyệt ngân phiếu)
 • Employees must endorse the agreement. (IELTS TUTOR giải thích: Các nhân viên phải chứng thực hợp đồng)

2.4. Mang nghĩa"quảng cáo cho sản phẩm"

=If you endorse a product or company, you appear in advertisements for it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The twins endorsed a line of household cleaning products

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK