Cách dùng từ "equivalent" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "equivalent" tiếng anh

I. Dùng"equivalent"như adj

Mang nghĩa"tương đương"

=with the same size, value, importance, or meaning as something else

IELTS TUTOR lưu ý:

  • equivalent to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The price is £30,000, or the equivalent amount in euros. 
  • Applicants should have a BSc or equivalent degree. 
  • This amount of exercise is equivalent to walking about three miles.
  • Prices must be in the equivalent currency. (IELTS TUTOR giải thích: Giá cả phải ở đơn vị tiền tệ tương ứng)
  • A good picture is equivalent to a good deed. (IELTS TUTOR giải thích: Một bức tranh đẹp cũng như một nghĩa cử cao đẹp)

II. Dùng"equivalent"như noun

Mang nghĩa"vật tương đương, cái tương đương"

=someone or something that has the same size, value, importance, or meaning as someone or something else a doctorate or its equivalent

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, equivalent thường ở số ít 
  • equivalent of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The large carton is the equivalent of three small ones.
  • What is energy equivalent of an electron? (IELTS TUTOR giải thích: Đương lượng năng lượng của một điện tử là gì?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK