Cách dùng từ"organic""organically"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"organic""organically"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"organic"tiếng anh

1. Mang nghĩa"không dùng hoá chất"

=organic food or drink is produced using no or only a small number of artificial chemicals and methods/used for describing methods of farming and food production that use no or only a small number of artificial chemicals and methods

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Is this milk organic? 
 • organic apples  
 • organic farming/farmers/techniques

2. Mang nghĩa"hữu cơ"

=connected with, produced by, or obtained from living things

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • organic material/waste/matter

3. Mang nghĩa"có cơ quan, có tổ chức, có hệ thống"

=consisting of different parts that all fit together well/happening or developing in a natural and continuous process

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Together, these elements make an organic whole. 
 • an organic whole (IELTS TUTOR giải thích: một tổng thể hữu cơ)
 • the organic law (IELTS TUTOR giải thích: luật cơ bản)
 • The business has expanded through organic growth, rather than by taking over other companies.

III. Cách dùng trạng từ"organically"tiếng anh

1. Mang nghĩa"ít chất bảo quản"

=in a way that uses no or very few artificial chemicals and methods

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • organically grown fair trade coffee 
 • International merchants of raw cotton, focused on the promotion and trade of organically grown cotton. (IELTS TUTOR giải thích: Thương nhân bông nguyên liệu quốc tế, tập trung xúc tiến và buôn bán bông trồng hữu cơ hóa)
 • We strive to eat right by gardening organically.

2. Mang nghĩa"tự nhiên và liên tục"

=in a way that is natural and continuous

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The business has grown organically over the years.
 • The doctor said there was nothing organically wrong with me. (IELTS TUTOR giải thích: Bác sĩ nói các cơ quan trong cơ thể tôi không bị sao cả)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE