Cách dùng từ "elective" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, trong bài này IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn Cách dùng từ "elective" tiếng anh

I. Dùng "elective" như adj

1. Mang nghĩa "được chọn lọc bằng cách bầu cử"

=voted for or chosen

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • an elective office

2. Mang nghĩa "tự chọn" (về một khoá học trong trường đại học) không bắt buộc; có thể lựa chọn

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • elective subjects (IELTS TUTOR giải thích: các môn học tự chọn không cấp thiết)
  • elective surgery (IELTS TUTOR giải thích: giải phẫu không cấp thiết)

II. Dùng "elective" như noun

Mang nghĩa "khoá học hoặc môn học tự chọn"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • elective là Danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • she is taking French as an elective next year (IELTS TUTOR giải thích: sang năm cô ấy học tiếng Pháp như một môn tự chọn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK