Cách dùng từ "education" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh tham khảo Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "education" tiếng anh

I. education thường là danh từ không đếm được hoặc ở số ít

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "nền giáo dục, bộ giáo dục"

=relating to education

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này thì education là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Education is a major concern for voters.
 • the Minister of Education
 • the Scottish Education Department
 • the government’s education policies

2. Mang nghĩa "hoạt động giáo dục, giáo dục (hoạt động dạy & học)"

=someone’s experience of learning or being taught

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này thì education là danh từ không đếm được hoặc danh từ số ít 
 • education in
 • religious/science/sex education
 • have/get an education
 • a university education

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • education in art and design
 • I came over to England to complete my education. 
 • the responsibility of parents in the education of their children 
 • He wants his children to have a good education. 
 • a man of little education (IELTS TUTOR giải thích: một người kém giáo dục)
 • She was the first in her family to enjoy the privilege of a university education.
 • a child receives early education at home (IELTS TUTOR giải thích: đứa trẻ được giáo dục ban đầu ở nhà)
 • primary /secondary /tertiary /adult education (IELTS TUTOR giải thích: hệ thống giáo dục cơ sở/cấp hai/cấp ba/dành cho người lớn tuổi)

3. Mang nghĩa "cung cấp kiến thức / thông tin cho ai"

=the process of providing people with information about an important issue

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này thì education là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • public education about legal problems 
 • the development of a health education policy

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc