Cách dùng từ "energize" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh tham khảo Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "energize" tiếng anh

I. "energize" là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "làm cho cảm thấy khoẻ khắn, tiếp thêm năng lượng"

=to make someone feel energetic or eager

IELTS TUTOR lưu ý:

  • energize somebody=to give somebody more energy, strength

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The candidate is trying to energize voters.
  • a refreshing and energizing fruit drink
  • I felt very energized after my holiday.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc