Cách dùng từ"downtown"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"downtown"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"downtown"tiếng anh

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Downtown vừa là danh từ, adv & adj 

2."downtown"là danh từ

2.1. "downtown"vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

2.2. Mang nghĩa"khu buôn bán kinh doanh (của một thành phố)"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • The hotel is situated two miles north of downtown. 
 • The bustling downtowns are surrounded by upscale shopping centers and malls.
 • Which bus route goes downtown? (IELTS TUTOR giải thích: Tuyến xe buýt nào vào trung tâm thành phố vậy?)
 • Should we go downtown tonight? (IELTS TUTOR giải thích: Tối nay chúng ta có nên đi xuống phố không?)
 • ...in a large vacant area of the downtown. 
 • ...Ardastra Gardens, a short taxi ride from downtown.
 • Can you take me downtown? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể đưa tôi xuống phố được không?)

3."downtown"là trạng từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • By day he worked downtown for American Standard. 
 • You have to be downtown in a hurry.

4."downtown"là tính từ

Mang nghĩa"khu buôn bán kinh doanh, ở khu buôn bán kinh doanh (của một thành phố)"

=in or to the central part of a city/Downtown places are in or towards the centre of a large town or city, where the shops and places of business are.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Downtown dùng như adj sẽ đứng trước noun

IELTS TUTOR lưu ý:

 • ..an office in downtown Chicago.
 • downtown Manhattan (IELTS TUTOR giải thích: Khu thương mại Manhattan)
 • downtown Los Angeles 
 • a downtown address 
 • Downtown business interests say that restoration would be too costly. 
 • I work downtown, but I live in the suburbs.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK