Cách dùng từ "dear" tiếng anh

· Cách dùng từ

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dear là có thể đóng các chức năng ngữ pháp như sau:
  • Danh từ
  • Tính từ 
  • Thán từ 

II. Cách dùng

1. Dùng "dear" như danh từ

1.1. Mang nghĩa "người thân mến, người yêu quý"

=used for talking to someone you love

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dùng trong văn nói 
 • my dear

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • my dear (IELTS TUTOR giải thích: em yêu quí của anh; anh yêu quý của em; con yêu quý của ba...)
 • Have you had a nice day, dear? 
 • You mustn’t worry, my dear. 
 • Everything’s going to be all right.

1.2. Mang nghĩa "nàng ơi, chàng ơi (xưng hô đáng yêu do không biết tên)"

=used for talking in a friendly way to someone whose name you do not know

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Be careful on those steps, dear.

1.3. Mang nghĩa "người đáng yêu, người đáng quý; vật đáng yêu, vật đáng quý"

=someone who is nice, generous, and helpful to others

IELTS TUTOR lưu ý:

 • be a dear and do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • what dears they are ! (IELTS TUTOR giải thích: chúng nó mới đáng yêu làm sao!)
 • She’s a lovely person – an absolute dear. 
 • Be a dear and go and get my glasses for me, will you?

2. Dùng "dear" như tính từ

2.1. Mang nghĩa "thân, thân yêu, thân mến, yêu quý"

=loved or liked very much

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a dear friend (IELTS TUTOR giải thích: người bạn thân)
 • he is very dear to us (IELTS TUTOR giải thích: anh ấy rất thân với chúng tôi)
 •  She was a very dear friend. 
 • He was very dear to me. 
 • This place is very dear to me - we came here on our honeymoon. 
 • What a dear (= very attractive) little kitten! 
 • My dear Gina - how nice to see you!

2.2. Mang nghĩa "kính thưa, thưa; thân mến (viết trong thư)"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • dear Mr Ba (IELTS TUTOR giải thích: kính thưa ông Ba)

3. Dùng "dear" như thán từ

Mang nghĩa "trời ơi!, than ôi!"

=used when you are upset, disappointed, annoyed, worried, or surprised about something bad that has happened or something wrong that you have done

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • oh dear , my head aches ! (IELTS TUTOR giải thích: trời ơi, sao mà tôi nhức đầu thế này!)
  • Oh dear, I’m afraid I’ve spilt your coffee. 
  • Oh dear, what’s the matter?

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK