Cách dùng tính từ "cramped" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "cramped" tiếng anh

Mang nghĩa "chật hẹp, tù túng, không được tự do"

=not having enough space or time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • cramped pond (IELTS TUTOR giải thích: ao tù)
  • It's cramped in here! (IELTS TUTOR giải thích: Trong đây chật quá!)
  • You will be uncomfortably cramped. (IELTS TUTOR giải thích: Anh sẽ bị chuột rút rất khó chịu)
  • The office is very cramped. (IELTS TUTOR giải thích: Văn phòng thì rất chật hẹp)
  • a cramped room/house 
  • We have six desks in this room, so we're a little cramped (for space). 
  • I have a very cramped schedule.
  • He managed to get a bed in a cramped student apartment.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK