Cách dùng từ"bureaucracy (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"bureaucracy (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"bureaucracy (n)"tiếng anh

1."bureaucracy"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"quan lại, công chức (nói chung); bọn quan liêu"

=A bureaucracy is an administrative system operated by a large number of officials.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, bureaucracy là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • State bureaucracies can tend to stifle enterprise and initiative.
  • Unfortunately, an inflexible government bureaucracy often creates difficulties. (IELTS TUTOR giải thích:  Không may, một bộ máy chính phủ quan liêu cứng nhắc thường tạo ra những trở ngại)
  • I hate the unwieldy bureaucracy of centralized government. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi ghét cái bộ máy quan liêu cồng kềnh của chính quyền tập trung)

2.2. Mang nghĩa"chế độ quan liêu; bộ máy quan liêu, công việc hành chính thường ngày cồng kềnh và phức tạp"

=Bureaucracy refers to all the rules and procedures followed by government departments and similar organizations, especially when you think that these are complicated and cause long delays.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, bureaucracy là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • People usually complain about having to deal with too much bureaucracy.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE