Cách dùng từ "blossom" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "blossom" tiếng anh

I. Dùng"blossom"như verb

1. blossom là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"ra hoa, trổ hoa"

=(of a tree or plant) to produce flowers that develop into fruit:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The cherry tree is beginning to blossom. fig. 

2.2. Mang nghĩa"phát triển"

=to develop and become more successful

IELTS TUTOR lưu ý:

  • blossom into

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Their romance blossomed on a trip to Key West.
  • She has really blossomed recently (= become more confident and successful).
  • The town has blossomed into the country’s most popular beach resort.

II. Dùng"blossom"như noun

Mang nghĩa"hoa"

=a flower on a tree, or all the flowers on a tree

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Blossom vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 
  • in blossom (=covered with flowers)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • in blossom (IELTS TUTOR giải thích: đang ra hoa)
  • apple blossom 
  • By March, the cherry trees are in blossom.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE