Cách dùng danh từ"smell"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"smell"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"smell"

1."smell"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"mùi; cái được ngửi thấy"

=the pleasant or unpleasant quality of something that you notice when you breathe in through your nose

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, smell là danh từ đếm được 
  • smell of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This paint gives off a very strong smell. unpleasant smells 
  • There’s a delicious smell of fresh bread coming from the kitchen.

2.2. Mang nghĩa"khứu giác; khả năng có thể ngửi"

=the ability to notice or recognize smells

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, smell là danh từ không đếm được 
  • sense of smell

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Some experts can tell by smell alone what ingredients are in a dish. 
  • Dogs have an excellent sense of smell.
  • a fine sense of smell (IELTS TUTOR giải thích: mũi thính)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE