Cách dùng từ HOW với Trạng từ & Tính từ trong tiếng anh

· Grammar

Ngoài bài Task 1 của bạn học sinh đi thi ngày 5/7/2020 đã được IELTS TUTOR sửa kĩ và nhận xét, hôm nay IELTS TUTOR phân tích Cách dùng từ HOW với Trạng từ & Tính từ trong tiếng anh

Dùng how, không dùng how much trước tính từ (adjective) và trạng từ (adverb)

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Does anybody know how big the universe is? (Có ai biết vũ trụ rộng lớn cỡ nào không?)
  • How tall are you? (Bạn cao bao nhiêu?).
    • KHÔNG DÙNG: How much tall are you?
  • If parents are aware of how easily their children get furious, parents can teach their kids how to control / keep their temper 
  • Show me how fast you can run. (Cho tớ xem cậu chạy nhanh thế nào đi).
    • KHÔNG DÙNG: ...how much fast...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK