Cách dùng từ "antigen" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn thêm cách Cách dùng từ "antigen" tiếng anh

I. "antigen" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "sinh kháng thể, kháng nguyên"

=a harmful substance that causes your body to produce antibodies to fight it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Of special note, those who need to be evacuated must subject to rapid antigen tests before they are rushed to safety.
  • This vaccine has four times more antigen than regular flu vaccine. (IELTS TUTOR giải thích: Vắc-xin này có lượng kháng nguyên nhiều gấp 4 lần vắc-xin cúm thông thường)
  • The reaction between antigen and antibody can be observed by various methods. (IELTS TUTOR giải thích: Phản ứng giữa kháng nguyên và kháng thể có thể quan sát được bằng các phương pháp khác nhau)
  • Each antibody has antigen binding sites different from other antibodies. (IELTS TUTOR giải thích: Mỗi kháng thể có vùng gắn kháng nguyên khác với các kháng thể khác)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK