Giải thích phrasal verb "ramp up"

· Cách dùng từ

Bên cạnh cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn thêm Cách dùng động từ "ramp" tiếng anh

I. "ramp up" vừa là phrasal verb nội động từ, vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "gia tăng sản lượng"

=to increase, or to increase something such as a rate or level, especially the rate at which goods are produced

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Cleanup efforts were carried out on Sunday morning to ramp up in Da Nang following storm Conson.
  • Operations quickly ramped up. 
  • We’ve had to ramp up production to meet demand.
  • They've had to ramp up production to meet demand. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đã phải gia tăng sản xuất để đáp ứng nhu cầu)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK