Cách dùng từ "ads"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh trau dồi PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng từ "ads"tiếng anh

=an advertisement on television or radio, on the internet, in a newspaper or magazine etc

IELTS TUTOR lưu ý:

  • an ad = an advertisement 
  • mang nghĩa giống hoàn toàn với an advertisement, là danh từ đếm được 
  • Không nên dùng nhiều trong writing vì informal 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The latest television lager ad
  • Facebook is relaxing its ban on ads having non-medical masks
  • During the time when Coronavirus pandemic was starting to make damage, we had seen that there were a lot of ads on Facebook and other social media platforms where people were trying to sell face masks and at that time, we saw that the ads were misleading to some extent.
  • Try placing an ad in the local paper.
  • 8 Simple Google Ads Tips That Will Make You More Money
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE