Cách dùng"ADVERTISEMENT"(n) tiếng anh

· Noun

Bên cạnh trau dồi PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"ADVERTISEMENT"(n) tiếng anh

II. Cách dùng ADVERTISEMENT

Mang nghĩa "các quảng cáo như clips trên tivi, báo chí, poster và banner / tờ quảng cáo; tờ thông báo (dán trên tường...)"

=a short film on television or short article on radio that is intended to persuade people to buy something / a paid notice that tells people about a product or service

IELTS TUTOR lưu ý:

 • advertisement là danh từ đếm được
 • an advertisement for sth
 • place/put an advertisement somewhere
 • run an advertisement
 • an advertisement features/shows sth
 • a television/newspaper/internet, etc. advertisement

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a television/newspaper advertisement for a new car 
 • Her first modelling job was in an advertisement for baked beans. 
 • to put an advertisement in the local paper (IELTS TUTOR giải thích: đăng quảng cáo trên báo địa phương)
 • They have started to place advertisements in popular magazines. 
 • Like other blogs, his sites run advertisements for debt-reduction services. 
 • The advertisement features a father reading a bedtime story to his young daughter. 
 •  A full-page advertisement costs £600 in her publication.
 • She scanned the job/property advertisements in the paper.
 •  I saw an advertisement for the job in yesterday’s paper.
 • I'm afraid I'm not a very good advertisement for the diet since I've actually put on weight!
 • That advertisement is demeaning to women. 
 • We've been deluged with replies to our advertisement. 
 • Responses to our advertisement have been disappointing. 
 • Both men and women have complained about the advertisement. 
 • That's a very effective advertisement - it really jumps out at you.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE