Cách dùng"be well, ideally, uniquely, better, etc. placed for something/to do something" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"be well, ideally, uniquely, better, etc. placed for something/to do something" tiếng anh

Mang nghĩa"ở vị trí tốt để làm gì, có điều kiện để làm gì"

=to be in a good, very good, etc. position or have a good, etc. opportunity to do something/to be located in a pleasant or convenient place

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Engineering graduates are well placed for a wide range of jobs. 
  • With a strong economy and stable currency, the country is well placed to cope with the challenges of joining the ASEAN. (IELTS TUTOR giải thích: Với một nền kinh tế mạnh và hệ thống tiền tệ ổn định, đất nước này ở một vị trí tốt để đương đầu với những thử thách của việc tham gia tổ chức ASEAN)
  • The company is ideally placed to take advantage of the new legislation. 
  • The company is ideally placed to win the contract. ​
  • The hotel is well placed for restaurants, bars and clubs.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE