Cách dùng trạng từ "simultaneously" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Cách dùng trạng từ "simultaneously" tiếng anh

Mang nghĩa "đồng thời, xảy ra cùng một lúc, làm cùng một lúc"

=at the same time as something else

IELTS TUTOR lưu ý:

  • simultaneously with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • At that exact moment, two things happened simultaneously. 
  • The film opened simultaneously in the US and in Europe. 
  • This step could be carried out simultaneously with step 1.
  • Simultaneous combination of two or more melodies (IELTS TUTOR giải thích: Sự phối hợp đồng thời hai hoặc nhiều giai điệu)
  • Henry was simultaneously tense and jaunty. (IELTS TUTOR giải thích: Henry vừa căng thẳng vừa vui vẻ)
  • The two drugs were developed simultaneously but quite independently. (IELTS TUTOR giải thích: Hai loại thuốc được phát triển đồng thời nhưng độc lập với nhau)
  • Friendship and rivalry between the two boys developed simultaneously. (IELTS TUTOR giải thích: Quan hệ vừa thân mật vừa ganh đua giữa hai cậu bé cứ thế phát triền)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK