Cách dùng "concurrent"&"concurrently" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Cách dùng trạng từ "concurrently" tiếng anh

I. Cách dùng tính từ "concurrent"

Mang nghĩa "diễn ra đồng thời"

=Concurrent events or situations happen at the same time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Galerie St. Etienne is holding three concurrent exhibitions. 
  • He will actually be serving three concurrent five-year sentences. 
  • Concurrent with her acting career, Bron has managed to write two books of her own.

II. Cách dùng trạng từ "concurrently"

Mang nghĩa "đồng thời, kiêm"

=at the same time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His sentence is to run concurrently with a sentence he is already serving.
  • As President he was concurrently Chief of Army Staff of the Pakistan Army. 
  • These two subjects will be studied concurrently. (IELTS TUTOR giải thích: Hai môn này sẽ được học cùng một lúc) 
  • he was given two prison sentences, to run concurrently (IELTS TUTOR giải thích: hắn ta lãnh hai án tù, thi hành đồng thời)
  • This requires concurrent changes in the tax system  (IELTS TUTOR giải thích: Điều này đòi hỏi phải có những biến chuyển đồng thời về hệ thống thuế khoá)
  • Mr .X is a member of Central Committee of the Communist Party, concurrently Minister of Foreign Affairs (IELTS TUTOR giải thích: Ông X là ủy viên trung ương Đảng cộng sản, kiêm bộ trưởng ngoại giao)
  • He was sentenced to 20 to 30 years’ imprisonment on each charge, with sentences to run concurrently.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK