Cách dùng từ BINGE tiếng anh

· Vocabulary

Binge: có nghĩa là NHIỀU, VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN NÊN CÓ

1. Binge là danh từ

 • a drinking/eating/spending binge
 • binge drinking
 • binge drinker
  • Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Binge drinkers use alcohol to relieve stress.
 • Thường đi với: go on / have + binge
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • He went on a five day drinking binge.

2. Binge là động từ

to binge on sth: ăn quá nhiều

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I tend to binge on chocolate when I'm watching TV.
 • I tend to binge on ice cream when I’m lonely.

Cùng ôn tập lại kiến thức đã học về từ này qua video nhé:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK