Cách dùng tính từ"unwilling"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"unwilling"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"unwilling"

1. Mang nghĩa"không sẵn lòng hoặc không muốn làm điều gì"

=if you are unwilling to do something, you do not want to do it or you refuse to do it

IELTS TUTOR lưu ý:

 • unwilling to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I was unwilling to co-operate without having more information (IELTS TUTOR giải thích: tôi không muốn hợp tác nếu không có thêm thông tin)
 • ...their unwillingness to accept responsibility for mistakes.
 •  ...the unwillingness of banks to grant loans.
 • Jane was unwilling to admit she was wrong. 
 • The government seems unable or unwilling to make further concessions.

2. Mang nghĩa"miễn cưỡng; bất đắc dĩ"

=You can use unwilling to describe someone who does not really want to do the thing they are doing/involved in doing something that you do not want to do

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, unwilling chỉ đứng trước danh từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • unwilling volunteers (IELTS TUTOR giải thích: những người miễn cưỡng tình nguyện)
 • my unwilling participation in the scheme (IELTS TUTOR giải thích: sự tham gia bất đắc dĩ của tôi vào kế hoạch này)
 • A youthful teacher, he finds himself an unwilling participant in school politics. 
 • She was certainly an unwilling victim of circumstances.
 • She always claimed she was an unwilling participant in the incident.
 • unwilling victims /accomplices (IELTS TUTOR giải thích: những nạn nhân/kẻ đồng loã bất đắc dĩ)
 • an unwilling helper

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK