Cách dùng trạng từ"pretty"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"pretty"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng trạng từ"pretty"tiếng anh

Mang nghĩa"khá, vừa phải"

=fairly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My TV’s getting pretty old now. 
  • Tom looks pretty tired.
  • They're pretty funny. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng khá buồn cười)
  • I’ve got a pretty clear idea of what’s going on. 
  • She was pretty tired. "How are you feeling?" "Pretty good, thanks."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK