Cách dùng trạng từ "patently" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ "patently" tiếng anh

Mang nghĩa "rõ ràng, hiển nhiên, rõ rành rành"

=in a way that is clear / in a way that is so obvious that no one could disagree

IELTS TUTOR lưu ý:

  • patently clear/false/obvious/wrong

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was patently lying. It's patently obvious that he doesn't care.
  • Bullying the disabled is patently wrong. (IELTS TUTOR giải thích: Ngược đãi người tàn tật rõ ràng là sai)
  • It was pantently obvious that he was lying (IELTS TUTOR giải thích: thật rõ rành rành là nó nói dối)
  • He made the evidence patently clear. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta làm cho chứng cứ rõ hơn)
  • a patently unfair law 
  • It was patently obvious that she was lying.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK