Cách dùng trạng từ"overall"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"overall"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"overall"tiếng anh

Mang nghĩa"tất cả; bao gồm mọi thứ, nhìn toàn bộ; nói chung"

=when everything is considered/when everything is counted or included

IELTS TUTOR lưu ý:

  • finish second/third etc overall (=in a competition)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • How much will it cost overall ? (IELTS TUTOR giải thích: tất cả tốn bao nhiêu?)
  • Overall, our position is stronger than it was last year.
  • The surfer who was judged to have performed best overall 
  • Overall, 53 per cent of cities had higher crime rates.
  • Overall it's been a good match (IELTS TUTOR giải thích: nhìn chung, đó là một trận đấu hay)
  • Britain’s swimmers finished seventh overall.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK