Cách dùng trạng từ "intimately" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích Cách dùng trạng từ "intimately" tiếng anh

Mang nghĩa "tường tận, sâu sắc"

=in a very detailed way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She's been intimately involved in the project since it began. 
  • He knew the area intimately.
  • We intimately linked to culture and society. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi gắn kết mật thiết với văn hóa và xã hội)
  • Proper nutrition and dental health are indeed intimately linked. (IELTS TUTOR giải thích: Dinh dưỡng thích hợp và sức khỏe răng miệng thực sự có liên kết mật thiết)
  • to know intimately something (IELTS TUTOR giải thích: biết tường tận về cái gì)
  • I know her intimately. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi biết cô ấy tường tận)
  • They intimately affect our lives. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ảnh hưởng mật thiết đến cuộc sống chúng ta)
  • Websites  are more alive than ever, and  I  know  the  numbers  intimately  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK